folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

Documents

pdf การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่

By 24 download

Download (pdf, 330 KB)

การขอต่ออายุประทานบัตรทำเหมืองแร่.pdf

pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม

By 22 download

Download (pdf, 244 KB)

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม.pdf

pdf การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่

By 25 download

Download (pdf, 234 KB)

การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่.pdf

pdf การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ แบบแร่12

By 22 download

Download (pdf, 236 KB)

การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ แบบแร่12.pdf

pdf การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ แบบแร่ 10

By 20 download

Download (pdf, 237 KB)

การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ แบบแร่ 10.pdf

pdf การขอใบอนุญาตนำมูลแร่หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร่ แบบแร่ 16

By 24 download

Download (pdf, 236 KB)

การขอใบอนุญาตนำมูลแร่หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร่ แบบแร่ 16.pdf

pdf การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แบบแร่ 26

By 24 download

Download (pdf, 264 KB)

การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แบบแร่ 26.pdf

pdf การขอใบอนุญาตปิดกั้น หรือทำลายประโยชน์แก่ทางหลวง หรือทางน้ำสาธารณะ แบบแร่ 11

By 19 download

Download (pdf, 242 KB)

การขอใบอนุญาตปิดกั้น หรือทำลายประโยชน์แก่ทางหลวง หรือทางน้ำสาธารณะ แบบแร่ 11.pdf

pdf การขอใบอนุญาตแต่งแร่ แบบแร่ 25

By 18 download

Download (pdf, 267 KB)

การขอใบอนุญาตแต่งแร่ แบบแร่ 25.pdf

pdf การขอใบแทน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต

By 21 download

Download (pdf, 254 KB)

การขอใบแทน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต.pdf

pdf รายงานการตรวจสอบการขออนุญาตเปิดการทำเหมือง

By 17 download

Download (pdf, 369 KB)

รายงานการตรวจสอบการขออนุญาตเปิดการทำเหมือง.pdf

pdf อัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์

By 16 download

Download (pdf, 45 KB)

อัตราค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์.pdf

pdf ใบคำขอรับบริการงานด้านบริการวิเคราะห์

By 15 download

Download (pdf, 412 KB)

ใบคำขอรับบริการงานด้านบริการวิเคราะห์.pdf

pdf ใบอนุญาต ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน แบบแร่ 11

By 14 download

Download (pdf, 84 KB)

ใบอนุญาต ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน แบบแร่ 11.pdf

pdf ใบอนุญาตขนแร่ แบบแร่ 5

By 18 download

Download (pdf, 114 KB)

ใบอนุญาตขนแร่ แบบแร่ 5.pdf

pdf ใบอนุญาตครอบครองแร่ แบบแร่ 8

By 14 download

Download (pdf, 181 KB)

ใบอนุญาตครอบครองแร่ แบบแร่ 8.pdf

pdf ใบอนุญาตซื้อแร่ แบบแร่ 6

By 15 download

Download (pdf, 101 KB)

ใบอนุญาตซื้อแร่ แบบแร่ 6.pdf

pdf ใบอนุญาตนำแร่เข้่าฯ แบบแร่ 9

By 15 download

Download (pdf, 106 KB)

ใบอนุญาตนำแร่เข้่าฯ แบบแร่ 9.pdf

pdf ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แบบแร่ 4

By 16 download

Download (pdf, 133 KB)

ใบอนุญาตประกอบโลหกรรม แบบแร่ 4.pdf

pdf ใบอนุญาตสถานที่เก็บแร่ แบบแร่ 7

By 14 download

Download (pdf, 182 KB)

ใบอนุญาตสถานที่เก็บแร่ แบบแร่ 7.pdf