pdf EB 15 แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงฯ

By 47 download

Download (pdf, 3.41 MB)

หน่วยงานมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี.pdf