pdf EB21 (1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่งกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม1

By 52 download

Download (pdf, 1.70 MB)

21(1) บันทึกข้อความลงนามคำสั่งกำหนดมาตรการแนวปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf