pdf EB25 มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่

By 46 download

Download (pdf, 9.22 MB)

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการแนวทางวางระบบให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน.pdf