Documents

pdf EB5(3.2) โครงการ/รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินงบประมาณสูงสุด

By 25 download

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สอจ.นครพนม ปีงบประมาณ 2563

By 54 download

Download (pdf, 2.01 MB)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต 2563.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

By 11 download

Download (pdf, 760 KB)

EB 16 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf