วันศุกร์, 20 มีนาคม 2563 15:13

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และมาตรการแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019