วันจันทร์, 06 เมษายน 2563 16:41

ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโรงงานที่ได้รับความเห็นชอบให้มีการนำน้ำทิ้งของโรงงานไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกรรมเป็นการชั่วคราวในช่วงภัยแล้งในปี พ.ศ.2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์