วันอาทิตย์, 22 ธันวาคม 2556 22:27

พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔