วันศุกร์, 07 ตุลาคม 2559 14:25

โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการจ้างเหมาบริการ บุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน จำนวน 1 คน