วันศุกร์, 07 ตุลาคม 2559 14:27

โครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ โดยการจ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ฝ่ายนโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน