วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560 13:17

การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการ มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน: ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน