วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560 13:18

การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาค ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา