วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2560 13:19

การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา