วันจันทร์, 25 ธันวาคม 2560 15:48

ข้อกำหนดของงาน (Term of Reference) การจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการ โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561