วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 09:13

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561