วันอังคาร, 30 เมษายน 2562 13:38

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง