ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน
  2. การส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี
  3. การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่การเป็นองค์กรนำ

กลยุทธ์

  1. พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณค่าอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
  3. พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มคุณค่าภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน
  4. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน
  5. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
  6. การบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Government)

7. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)