พันธกิจ

  1. กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค
  2. จัดทำ เสนอ และประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
  3. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
  4. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
  5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
  6. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในสถานประกอบการภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน
  7. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

คำนิยม
ส หมายถึง สามัคคี มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม
ป หมายถึง ปรับปรุง ด้วยการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
อ หมายถึง อาสา บริการด้วยใจ เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม