ก.อุตฯ รุก! ร่วมหารือ ม.เกษตร ผลักดันอุตสาหกรรมพืชกัญชง

17 ก.ย 2563

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมหารือผลักดันอุตสาหกรรมพืชกัญชงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ แนวทางดำเนินงาน และแผนการดำเนินโครงการ ได้แก่ การเพาะปลูก โดยพัฒนาสายพันธุ์ของพืชกัญชงให้มีลักษณะลำต้นที่เตี้ยและอายุที่สั้นลง ห้องปฏิบัติการในการทดลอง ทดสอบมาตรฐาน และนักวิจัยกว่า 300 คน ที่พร้อมผลักดันพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งแผนการปรับปรุงและขอใบอนุญาตครอบครอง การจัดทำมาตรฐาน KU Standard ก่อนยกร่างในระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมต่อไป

 

สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้จัดทำมาตรฐานเบื้องต้น จำนวนทั้งสิ้น 5 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐาน CBD มาตรฐานน้ำมันกัญชง มาตรฐานน้ำมันเมล็ดกัญชง มาตรฐานแกนกัญชง และมาตรฐานเปลือกกัญชง โดยคาดว่าแผนการพัฒนานวัตกรรมจากพืชกัญชงในปี 2565 จะจัดตั้งศูนย์ให้บริการแบบครบวงจรนำร่องที่ จ.ลำปาง เป็นแห่งแรก นอกจากนี้การหารือครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีความเห็นร่วมกันผลักดันอุตสาหกรรมพืชกัญชง โดยจะจัดทำ MOU ร่วมกัน ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป