pdf คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Popular

By 261 download

Download (pdf, 1.91 MB)

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA.pdf