ประชุมคณะกรรมการหน่วยงานเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Center of Robotics Excellent) (CoRE) ครั้งที่ 1/2564

09 ต.ค 2563

 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายจุลพงษ์  ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการหน่วยงานเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (CoRE) เป็นประธานในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 พร้อมเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) โดยมีนายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมด้วย ณ อาคารสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพล (SIMTec) จังหวัดชลบุรี