วันพฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2563 16:02

ขอแจ้งเตือนสถานประกอบการโรงงาน เหมืองแร่และวิสาหกิจชุมชนใน จ.นครราชสีมา ให้เฝ้าระวังเหตุอุทกภัย

ตามที่ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัยดังกล่าว สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จึงขอแจ้งเตือนให้สถานประกอบการเพิ่มความระมัดระวังและหามาตรการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนนี้ โดยเฉพาะโรงงานที่มีบ่อเก็บกักน้ำ ขอให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันบ่อและปริมาณน้ำในบ่อเก็บกักไม่ให้ไหลล้นออกนอกโรงงาน และน้ำทิ้งที่ออกนอกบริเวณโรงงานต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ หากได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ขอให้แจ้งข้อมูลความเสียหายพร้อมรูปภาพ (กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2563 เพื่อจักได้รวบรวมข้อมูลผลกระทบและความต้องการความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาต่อผู้บริหารของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อไป (Infographic บทความวิชาการที่ 14/2563)