ปลัดกอบชัยฯ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

10 ส.ค 2563

วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด" พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและมอบใบประกาศเกียรติคุณการรายงานผลตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสมพล โนดไธสง นายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด เข้าร่วม ณ โรงแรมทีเค พาเลท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ