ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

ก.อุต ฯ ลุยต่อ มาตรการช่วยเหลือ SMEs รอบ 2 หวังพยุงการจ้างงาน สร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ

04 ต.ค 2563

  กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าช่วยเหลือ SMEs ที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งหรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 รอบที่ 2 โดยคณะกรรมการบริหารกองทุน ฯ อัดฉีดงบประมาณสินเชื่อกองทุนฯ กรอบวงเงินกว่า 1 พันล้านบาท พร้อมมาตรการพักชำระหนี้ หวังเยียวยา SMEs ทั่วประเทศ รวมทั้งลดแนวโน้มการเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs)    นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากจะกระทบวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนในวิถี New Normal แล้ว ยังได้ส่งผลกับเศรษฐกิจไทยในหลายด้าน โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ไทย ซึ่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงสำคัญของประเทศ ที่ช่วยให้มีการจ้างงานมากถึง 12 ล้านคน และถึงแม้ว่าที่ผ่านมาการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในประเทศไทยจะดำเนินการได้เป็นที่น่าพึงพอใจ แต่ผลกระทบที่เกิดกับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ก็ยังคงขาดสภาพคล่อง ทั้งในเรื่องของการค้า การลงทุนระหว่างประเทศที่ยังคงไม่สามารถดำเนินงานได้เป็นปกติ หรือแม้แต่ภายในประเทศเอง ก็ยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่อง ดังนั้น การให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเยียวยาให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ตลอดจนชะลอการเกิดหนี้เสียจากการไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามปกติ  คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ จึงอนุมัติมาตรการช่วยเหลือ SMEs เพื่อช่วยเหลือ SMEs ที่เป็นหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง หรือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 รอบที่ 2 ในกรอบการช่วยเหลือ 2 โครงการ ได้แก่     1. การให้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โดยมีกรอบวงเงินการให้สินเชื่อ 1,000 ล้านบาท ซึ่งผู้กู้ต้องเป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์การกู้ เพื่อใช้ในการปรับปรุงการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง หรือสำรองเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจการ ในสถานการณ์ภัยแล้ง หรือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยดำเนินการ เปิดรับคำขอสินเชื่อจาก SMEs ที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุน ฯ และมีภาระหนี้เงินต้นวงเงินกู้สินเชื่อระยะยาว (Term Loan) คงเหลืออยู่กับกองทุน ตลอดจนไม่มีสถานะ NPLs หรือไม่อยู่ระหว่างถูกกองทุนดำเนินคดี และเป็นผู้ประกอบการที่มีสถานะการชำระเป็นปกติในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาซึ่งจะพิจารณาให้ได้รับวงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของสินเชื่อที่ลูกหนี้สินเชื่อกองทุน ฯ ชำระเงินต้นคืน ซึ่งกองทุน ฯ จะดำเนินการปล่อยเงินกู้สินเชื่อระยะยาว สูงสุดไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น 1 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา     2. มาตรการช่วยเหลือ SMEs ที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนของกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้สินเชื่อของกองทุน ฯ โดยมีกรอบวงเงินการให้สินเชื่อ 700 ล้านบาท ซึ่งคุณสมบัติของ SMEs ที่สามารถเข้ารับความช่วยเหลือจากกองทุน ฯ นั้น จะต้องเป็น SMEs ที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อของกองทุนฯ วงเงิน 8,000 ล้านบาท โดยการพิจารณาสินเชื่อในครั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือในด้านการบรรเทาภาระการชำระหนี้ ให้มีสภาพคล่องที่จะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปในสภาวะวิกฤติ รวมทั้งเป็นการลดแนวโน้ม การเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) โดยให้วงเงินสินเชื่อต่อราย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 50 ของสินเชื่อที่ลูกหนี้กองทุนฯชำระเงินต้นคืน  มีระยะเวลากู้สุงสุดไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น 1 ปี และมีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพียง ร้อยละ 1 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา   “เชื่อมั่นว่ามาตรการข้างต้นจะเป็นส่วนสำคัญในการพยุงกลุ่ม SMEs ของไทย ให้สามารถประคับประคองการดำเนินกิจการต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และจะชะลอปัญหาการเลิกจ้าง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการฯ ณ หน่วยงานร่วมดำเนินการทุกสาขาในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่หรือสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ www.smebank.co.th  แอพลิเคชั่น SME D Bank (ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android) และผ่าน LINE Official Account : SME Development Bank โดยสามารถแจ้งความประสงค์ภายใน 31 ธันวาคม 2563 นี้” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าว.    

อ่านต่อ...


ปลัดฯ กอบชัยร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ครบรอบ 18 ปี”

02 ต.ค 2563

วันนี้ (2 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ครบรอบ 18 ปี” และร่วมพิธีทางศาสนา โดยมี นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ ภานุวัฒน์ เป็นประธานการประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ELV PROJECT (ครั้งที่ 4)

02 ต.ค 2563

  วันนี้ (1 ตุลาคม 2563) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ ELV PROJECT (ครั้งที่ 4) โดยมี นายพฤกษ์ ศิโรรัตนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 4 กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายพิรัฐพล ตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง Mr. Fujigaki Satoshi ผู้อำนวยการแผนกสิ่งแวดล้อม Ms. Yurugi Yoshiko ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชีย และเจ้าหน้าที่องค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเทศญี่ปุ่น (NEDO) พร้อมทั้งผู้บริหารจากกลุ่มบริษัท โตโยต้าฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   สำหรับการประชุมรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการ (ครั้งที่ 4) ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าของโครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือขั้นตอนการถอดแยกชิ้นส่วนรถยนต์ที่คำนึงถึงความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการซากรถยนต์ภายในประเทศต่อไปในอนาคต  

อ่านต่อ...


กนอ.เดินหน้าเต็มสูบนิคม“Smart Park” หลัง ครม.ไฟเขียวตั้งนิคมฯ 1.38 พันไร่

02 ต.ค 2563

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) พร้อมเดินหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการลงทุนในโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค บนพื้นที่ 1,383 ไร่ มูลค่าการลงทุนระยะแรก 2,370 ล้านบาท ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) คาดเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ไตรมาส 1 ปี 2564 ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี    นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบการลงทุนในโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง พื้นที่รวม 1,383 ไร่ มูลค่าการลงทุน 2,370 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี    “หลังจาก ครม.เห็นชอบให้มีการลงทุนในโครงการแล้ว คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในไตรมาส 1/2564 และใช้ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 3 ปี โดยเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม Smart Park จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม Smart Park จะสามารถสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อปี อยู่ที่ 52,934.58 ล้านบาท ขณะเดียวกันจะเกิดการจ้างงาน ประมาณ 7,459 คน ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ประมาณ 1,342,620,000 บาทต่อปี (คิดฐานเงินเดือนขั้นต่ำเดือนละ15,000 บาท) นอกจากนี้ ยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆ ที่ไม่สามารถประเมินค่าได้โดยตรง เช่น มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง น้ำมันเชื้อเพลิง และอื่นๆ ทำให้เกิดการหมุนเวียนในท้องถิ่น เกิดประโยชน์ทางอ้อมต่อหน่วยงานปกครองท้องถิ่น หรือประฌโยชน์ต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม หรือคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆ”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว   ด้านนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)กล่าวเสริมว่า นิคมฯสมาร์ท ปาร์ค เป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ปัจจุบันเป็นเขตส่งเสริมเพื่อกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistics) กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical Device) กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) ซึ่งตามแผนการพัฒนาโครงการ คาดว่าจะใช้เวลาในการพัฒนาปรับพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ประมาณ 3 ปี โดยในช่วงระยะการก่อสร้างคาดว่าจะทำให้มีการจ้างงานประมาณ 200 คน และเกิดเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นในชุมชน ประมาณ 23.7 ล้านบาท/ปี (คิดอัตราฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 330 บาท)อีกด้วย    นอกจากนี้ ในส่วนของทำเลที่ตั้งของโครงการฯ ถือว่าอยู่ตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่ดี โดยอยู่ห่างจากท่าเรือมาบตาพุด 7 กม. ห่างจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา 17 กม. และห่างจากท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ 29 กม. ห่างจากท่าเรือแหลมฉบัง 53 กม. และห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิ 150 กม. อีกทั้งมีความได้เปรียบในแง่ของการเป็นแหล่งผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบ (Raw materials sources ) และอยู่ในเขตส่งเสริมของอีอีซี  “หลังก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าพื้นที่จะถูกเช่าหมดภายในระยะเวลา 4 ปี เนื่องจากเป็นนิคมฯที่รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-curve) ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะ ซึ่งนอกจากรวมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงไว้ในที่เดียวกันแล้ว ยังเป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบที่มีระบบสาธารณูปโภคเพียบพร้อมรวมทั้งอาคารต่างๆ ต้องมีมาตรฐานระดับสากล และก่อให้เกิดการหมุนเวียนเงินในท้องถิ่น คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตในด้านอื่นๆ”ผู้ว่าการ กนอ. กล่าวปิดท้าย ----------------------------------------------- กองประชาสัมพันธ์ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฝึกทักษะอาชีพ สร้างรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

30 ก.ย 2563

วันนี้ (30 กันยายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ฝึกทักษะอาชีพ สร้างรายได้ กระจายโอกาสสู่ชุมชน หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ การทำผ้ามัดย้อม พร้อมด้วย นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วม โดยมี นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้การต้อนรับ ณ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี เขตบางแค กรุงเทพฯ   กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ : การทําผ้ามัดย้อม ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน มุ่งเน้นการช่วยเหลือทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการว่างงาน ให้กับชุมชนในพื้นที่ ให้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชน ตามแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ    โดยในครั้งนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมการย้อมผ้า มาช่วยเสริมทักษะพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ซึ่งการทําผ้ามัดย้อมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ด้วยฝีมือและสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยการนําเทคนิคการมัดย้อม สร้างลวดลาย ในรูปแบบเป็นที่นิยมของตลาด ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าปูโต๊ะ ซึ่งปัจจุบันตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีประชาชนพื้นที่แขวงบางไผ่ เขตบางแค และพื้นที่ใกล้เคียง จํานวนกว่า 300 คนเข้าร่วมฝึกอบรม ซึ่งคาดว่าในการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรครั้งนี้ จะมีส่วนสําคัญต่อการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นเม็ดเงิน ราว 1.5 ล้านบาทต่อเดือนหรือคิดเป็นกว่า 18 ล้านบาทต่อปี เกิดการหมุนเวียนทางระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง #การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ #การทําผ้ามัดย้อม #กระทรวงอุตสาหกรรม #prindustry  

อ่านต่อ...


รองปลัดฯ วรวรรณ ร่วมประชุมหารือศึกษาข้อมูลด้านการทดสอบยานยนต์และยานยนต์อนาคต

29 ก.ย 2563

วันที่ 28 กันยายน 2563 นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมหารือและศึกษาข้อมูลด้านการทดสอบยานยนต์และยานยนต์อนาคต โดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ ให้การต้อนรับ พลโทเอกชัย หาญพูนวิทยา เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ร่วมประชุมหารือ ณ สถาบันยานยนต์ สำนักงานกล้วยน้ำไท กรุงเทพ #ศูนย์ทดสอบวิจัยและพัฒนายานยนต์ #ยานยนต์อนาคต #สถาบันยานยนต์ #กระทรวงอุตสาหกรรม

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีฯ สุริยะ ให้เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ

28 ก.ย 2563

วันนี้ (28 กันยายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้นายเกส ปีเตอร์ ราเดอ (H.E. Mr. Kees Pieter Rade) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบ เพื่อเยี่ยมคารวะ หารือความร่วมมือทวิภาคีด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ประเทศ โดยมี นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม และนางสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 อาคารสำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

อ่านต่อ...


สุริยะดันแผนขับเคลื่อนอุตฯ เครื่องมือแพทย์เต็มสูบ เร่งประกาศให้ทันปี 2564 ตั้งเป้าไทยเป็นฐานผลิตใหญ่ในอาเซียน ปี 2570

28 ก.ย 2563

          กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ให้ทันปี 2564 หลังเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่ต่างประเทศยังไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้มีความต้องการเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2564-2570) พร้อมตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องมือแพทย์ในอาเซียนภายในปี 2570             นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)  เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 1 ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ให้ทันภายในปี 2564 หลังอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558-2562) โดยมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 4.09 จากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุที่ประเทศไทยเริ่ม เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปีหน้า อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาได้ส่งผลให้สินค้าและเครื่องมือทางการแพทย์บางประเภทขาดแคลน จึงเป็นโอกาสที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2564-2570) พร้อมตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องมือแพทย์ในอาเซียนภายในปี 2570               “จากการที่ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ในปี 2564 และเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2574 ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร รวมถึงสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดทำให้ความต้องการใช้เครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างมากบางสินค้า เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยางความต้องการสูงมากกว่าการผลิตที่มีอยู่และความต้องการยังมีแนวโน้มสูงไปอีกนาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคในประเทศต่าง ๆ ยังไม่สามารถควบคุมได้ จำนวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าคงต้องใช้เวลาอีกหลายปีจึงจะสามารถหยุดการแพร่ระบาดและลดจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อลงได้ ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จึงเป็นโอกาสของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ประกอบกับประเทศไทยเป็นที่นิยมและเป็นประเทศที่มีศักยภาพสามารถรองรับการเข้ามารักษาตัวของชาวต่างชาติ รัฐบาลจึงให้ความสำคัญ กำหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนาและผลักดันสู่การเป็นฮับทางสุขภาพ” นายสุริยะ กล่าวปิดท้าย             นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า  ร่างแผนปฏิบัติการจะมุ่งแก้ปัญหาอุปสรรคและยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยตลอดห่วงโซ่มูลค่าให้มีการพัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากเป็นแผนปฏิบัติการที่เริ่มปฏิบัติได้ทันที โดยแบ่งออกเป็น 3 มาตรการหลัก ได้แก่    1. การส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในเครื่องมือแพทย์ ให้สิทธิประโยชน์กระตุ้นให้มีการผลิตและการลงทุนเครื่องมือแพทย์ ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไทยให้มีการผลิตเครื่องมือแพทย์ในระดับที่สูงขึ้น กำนหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ ให้มีความเชื่อมั่นในสินค้าเครื่องมือแพทย์ รวมถึงการสร้างตราสินค้าเครื่องมือแพทย์ของไทย    2. การส่งเสริมช่องทางการเข้าสู่ตลาด ให้มีการใช้เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศให้มากขึ้น โดยกำหนดสิทธิประโยชน์หรือแรงจูงใจเพิ่มเติมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโรงพยาบาลของรัฐ  ส่งเสริมให้โรงเรียนแพทย์มีการใช้เครื่องมือแพทย์ของไทยเพื่อให้แพทย์มีความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศไทย การส่งเสริมตลาดต่างประเทศโดยการจัดงานหรือการเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางการแพทย์นานาชาติและงานแสดงสินค้าเครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะเพิ่มประโยชน์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์ในระดับสากลและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ของไทยกับนานาชาติ    3. การส่งเสริม/เตรียมความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุน มีการสร้างปัจจัยสนับสนุนในการยกระดับการผลิตเครื่องมือแพทย์ โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านกลไกควบคุมกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ (Regulatory expert) และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเชิงเทคนิค (Technical expert) เพื่อให้คำปรึกษานักวิจัยและผู้ประกอบการในการประเมินเอกสารการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ การสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อาทิ ข้อมูลบัญชีผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลห้องปฏิบัติการทดสอบ ข้อมูลหน่วยงานทดสอบหรือวิจัยทางคลินิก ข้อมูลเอกสารและผลการทดสอบประกอบการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ งานวิจัย และผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

อ่านต่อ...


รัฐมนตรีสุริยะฯ ร่วมเปิดงาน Job Expo Thailand 2020

26 ก.ย 2563

วันนี้ (26 กันยายน 2563) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Job Expo Thailand 2020 โดยมีนายประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และนายบรรจง สุกรีฑา ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมงาน ณ เวทีกลาง อาคาร Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา    Job Expo Thailand 2020 เป็นมหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ที่กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้คนไทยมีงานทำ โดยรวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งภายในและภายนอกประเทศทุกสาขาอาชีพ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยจะมีทั้งงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ งานพาร์ทไทม์ งานสำหรับผู้สูงอายุ งานสำหรับผู้พิการ รวมกว่าล้านตำแหน่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานและงานบริการต่างๆ ของกระทรวง ซึ่งภายในงานยังมีโซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชา นิทรรศการภารกิจการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นิทรรศการสาธิตและแนะแนวอาชีพ รวมถึงการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง  

อ่านต่อ...


ปลัดกอบชัยฯ เปิดการสัมมนา“การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร” ภาคกลาง ภาคตะวันออก และส่วนกลางเน้นนำแนวคิด "ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย" ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

26 ก.ย 2563

จังหวัดเพชรบุรี : วันนี้ (26 กันยายน 2563) เวลา 14.00 น. นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” พร้อมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่บุคลากรสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ในคณะกรรมการส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร กลุ่มที่ 1 และ 2 พื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และส่วนกลาง เน้นส่งเสริมพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด "ตลาดและนวัตกรรม นำอุตสาหกรรมไทย" โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ นายจุลพงษ์ ทวีศรี นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมด้วย ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0    นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มอบนโยบาย ในการดำเนินงาน ดังนี้ 1. การดำเนินงานตามนโยบาย 1 อุตสาหกรรมจังหวัด 1 สตาร์ทอัพ โดยใช้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” ให้ปริมาณการผลิตและความต้องการสินค้าเกิดความสมดุลกัน 2. แนวทางการใช้งาน I-Connect โดยการเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันเครือข่าย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3. ขอให้อุตสาหกรรมจังหวัดระมัดระวังและรอบคอบในการออกใบอนุมัติ อนุญาตต่างๆ 4. การมีระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร   #กระทรวงอุตสาหกรรม #พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร #ตลาดและนวัตกรรมนำอุตสาหกรรมไทย #prindustry  

อ่านต่อ...


Page 3 of 341