วันพุธ, 20 พฤษภาคม 2563 10:15

ขอบเขตของงาน TOR การจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเอสเอ็มอีสู่ตลาด4.0 OPOAI+Mini ITC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563