folder รายงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

Documents

pdf กระบวนการตอบสนองเรื่องร้องเรียน Popular

By 116 download

Download (pdf, 393 KB)

กระบวนการตอบสนองเรื่องร้องเรียน.pdf

pdf คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบปัญหาร้องเรียน

By 90 download

Download (pdf, 750 KB)

EB7(2)1.คำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบปัญหาร้องเรี.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน

By 90 download

Download (pdf, 489 KB)

EB7(1)1.คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน.pdf

pdf ผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน

By 99 download

Download (pdf, 276 KB)

EB7(1)1.ผังขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf