folder มาตรฐานในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Documents

folder คู่มือการดําเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน New

By 1 download

Download (pdf, 140 KB)

EB1(2)5.คู่มือการดําเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุ.pdf

pdf มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใส New

By 2 download

Download (pdf, 601 KB)

EB3(4)1.มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใส.pdf