ปลัดพสุ เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้แก่ 13 องค์กรไทยคุณภาพ

17 พ.ค 2562

 

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี 13 องค์กรไทยคุณภาพ ที่ดำเนินกิจการทั้งในภาคการผลิตและการบริการที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ หรือนวัตกรรม และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ประจำปี 2561 ดังนี้

 

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

• กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลีนออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

 

รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านลูกค้า จำนวน 1 องค์กร ได้แก่

• ธนาคารออมสิน

 

และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 11 องค์กร ได้แก่

• เขื่อนรัชชประภา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

• เขื่อนวชิราลงกรณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

• เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

• คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ธนาคารอาคารสงเคราะห์

• บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

• บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

• บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด

• บริษัท ไออาร์พีซี  จำกัด (มหาชน)

• มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า  ยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน รัฐบาลมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน พร้อมกับการมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้าให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว จะต้องมีพื้นฐานที่แข็งแรงในด้านการบริหารจัดการ ต้องเพิ่มผลิตภาพของภาคส่วนต่างๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ ไม่เฉพาะภาคการผลิต การเกษตร และการบริการ แต่ยังต้องครอบคลุมถึงผลิตภาพของภาครัฐ และภาคประชาชน

 

ทั้งนี้ แนวคิดของการบริหารจัดการองค์กร และการประเมินองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ถูกนำไปใช้ในภาคธุรกิจต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ภาคการศึกษา การสาธารณสุข รัฐวิสาหกิจ และ SMEs โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาครัฐ โดยที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้มีเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เป็นกรอบการบริหารจัดการองค์การ และส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการนำไปใช้ในการประเมินองค์การด้วยตนเอง เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล  # รางวัลคุณภาพแห่งชาติ #กระทรวงอุตสาหกรรม #สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ