Print this page
วันอังคาร, 24 มกราคม 2560 09:19

โครงการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ SMEs

  1. กิจกรรมที่ 1 การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ