วันพฤหัสบดี, 31 กรกฎาคม 2557 15:12

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

นายอดุลย์  ทองมาก  อุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมทวินโลตัส โดยมีผุ้ประกอบการอุตสาหกรรมเข้าร่วม จำนวน 40 คน

 

นายอดุลย์  ทองมาก กล่าวว่า โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมประกอบกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ไม่ก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง  และวันที่ 1-2 สิงหาคม 2557 นี้ จะนำผู้ประกอบการไปศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หลักธรรมาภิบาลส่งแวดล้อม ประกอบด้วย 7 ข้อ คือ

1. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  ข้อมูลการจัดการมลภาวะที่ถูกต้อง  ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  แจ้งข้อมูลเมื่อการประกอบการอาจก่อผลกระทบให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
3. ความโปร่งใส  มีข้อมูลมลภาวะเ ปิดเผยข้อมูล
4. ความรับผิดชอบต่อสังคม  แสดงความรับผิดชอบเมื่อกิจการก่อผลกระทบต่อสังคม มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น และมีขบวนการในการตอบสนองข้อร้องเรียน
5. นิติธรรม  มีการจัดการด้านมลภาวะเป็นไปตามกฎหมาย  มีการจัดการด้านความปลอดภัยเป็นไปตามกฎหมาย
6. ความยุติธรรม การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม คืนประโยชน์ให้สังคม
7. ความยั่งยืน ผู้ประกอบการ ประกอบกิจการอย่างมีจิตสำนึกและไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการร้องเรียน  ผู้ประกอบการและชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข