รวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย โดยนายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วมงาน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดและมอบสิ่งของสนับสนุนร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2563” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย(หลังเดิม) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย เพื่อสนับสนุนของรางวัลพิเศษ “ร้านมัจฉากาชาด” ในการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2563" ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย(หลังเดิม)

รวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดหนองคาย 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย โดยนายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เข้าร่วมงาน “วันรวมน้ำใจสู่กาชาดและมอบสิ่งของสนับสนุนร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2563” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย(หลังเดิม) อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย เพื่อสนับสนุนของรางวัลพิเศษ “ร้านมัจฉากาชาด” ในการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2563" ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-13 มีนาคม 2563 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริเวณศาลากลางจังหวัดหนองคาย(หลังเดิม)

ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายปฏิญญา ชมภูจักร วิศวกรชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อรับทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สถานการณ์น้ำปัจจุบัน(เพื่ออุปโภคบริโภค) สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) และการระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระเสริม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 4 จัดโดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย

ร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯลี อุก ฮอน (H.E.Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายพสุ สุครีวก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมให้การต้อนรับ ฯพณฯลี อุก ฮอน (H.E.Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และร่วมหารือในประเด็นเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ ห้องประชุมพระใส ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายพสุ สุครีวก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ให้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด เพื่อประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ เชื่อมโยงการตลาดนำการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ให้บรรลุตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางปุณณดา วัฒนสุข นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐให้บรรลุตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และมีการมอบช่อดอกไม้ต้อนรับพัฒนาการจังหวัดหนองคายคนใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 1 โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน

เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายพสุ สุครีวก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางสาวโศภิตรสุดา จิตปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายให้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินฯ การจัดทำแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ( Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT) เพื่อนำไปสู่การพัฒนา การพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์(กฆ.1) พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดหนองคาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายปฏิญญา ชมภูจักร วิศวกรชำนาญการ และนางสาวพรวศิน นันทะลัย วิศวกรปฏิบัติการ ร่วมเดินทางไปตรวจสอบความพร้อมและทดสอบระบบเครื่องจักรของโรงฆ่าสัตว์ หจก.เจริญทองพูล พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดหนองคาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานคณะกรรมการฯ เดินทางไปตรวจสอบความพร้อมและทดสอบระบบเครื่องจักรของโรงฆ่าสัตว์ หจก.เจริญทองพูล ที่ตั้งเลขที่ 201 หมู่ 3 ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์(กฆ.1)

เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 นายพสุ สุครีวก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมการประชุม ทางไกลผ่านระบบ VDO Conference จาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้กำหนดจัดการประชุมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย / ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมการจัดงาน “มหกรรม แสง สี เสียง บุญเบิกฟ้า บูชาพระธาตุรวงข้าว เจดีย์ศรีพระแม่โพสพและของดีจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563” ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

เข้าร่วมการเจรจาไกล่เกลี่ยกรณี ร้องเรียนโรงงานยางพาราส่งกลิ่นเหม็น

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายปฏิญญา ชมภูจักร วิศวกรชำนาญการ และนางสาวพรวศิน นันทะลัย วิศวกรปฏิบัติการ เข้าร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจาก ว่าที่ พ.ต.พุทธ โคตรชมภู ขอร้องเรียนโรงงานยางพาราส่งกลิ่นเหม็น ได้รับความเดือดร้อนจากบริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (อีสาน) จำกัด เพื่อให้ได้ข้อยุติ กรณีโรงงานยางพาราส่งกลิ่นเหม็น ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ เมืองหนองคาย ชั้น 1 ที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ (ศาลากลางหลังเดิม) จังหวัดหนองคาย

ร่วม "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน" จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.30น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย โดยกลุ่มนโยบายและแผนงาน จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” โดยมีนายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และนายพสุ สุครีวก หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดหนองคาย ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการโรงงาน จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมมิตติ้งรูม 1 โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

กิจกรรมจิตอาสา “ตามโครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 9.30น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จิตอาสาจาก บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด และจิตอาสาจากสำนักงานอุตสาหกรรมหนองคาย ร่วมกันลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าอาคารและสิ่งก่อสร้าง ป้องกันความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินของพระอาราม พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบำรุงรักษา ป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยจากระบบไฟฟ้าให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ วัดนิเวสคชสาร ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 เวลา 7.00น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมหนองคาย เข้าร่วมงานพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 16.00น. นายสมบูรณ์ สุนทรศาสตร์ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดหนองคาย ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดลำดวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและร่วมวิ่งในกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายร่วมสนับสนุนของรางวัลการจัดงานขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 18.00น. ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2563 ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย และ สนามกีฬาฟุตบอลกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 245 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม “งานวันเด็กแห่งชาติ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

media/k2/items/cache/482931a465eaf6c6aab1a455b83810da_S.jpg
เข้าร่วมการสัมมนาเชิงบูรณาการทางวิชาการ เรื่อง “การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหารและสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร”
20 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/65a7596d43e9d7695752194a43294b20_S.jpg
ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสยติดจังหวัดหนองคาย (ศอ.ปส.จ.นค.) ครั้งที่ 2/2563
20 ก.พ. 2563
media/k2/items/cache/0c90964a53a470ad4a2f8635ec360fcd_S.jpg
ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ. 2563”
20 ก.พ. 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. TOR
  3. ราคากลาง
  4. ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  5. รับสมัครงาน
  6. ดาวน์โหลด
next
prev