folder แผนงาน

Documents

spreadsheet แผน/ผล การปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563

By 88 download

Download (xlsx, 110 KB)

แบบฟอร์มแผน ผล iPlan ปี 63.xlsx

spreadsheet แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 66 download

Download (xlsx, 42 KB)

EB2(2) แผน.xlsx

pdf แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องBCP

By 58 download

Download (pdf, 4.11 MB)

รูปเล่มแผนดำเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องBCPหนองคาย.pdf