pdf การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ Popular

By 110 download

การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ ตามที่ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว6 เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560