folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

Documents

spreadsheet ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 32 download

Download (xlsx, 41 KB)

EB10(2) ผล.xlsx

pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณในภาพรวมของ สอจ 76 จังหวัด

By 2 download

Download (pdf, 2.71 MB)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณในภาพรวมของ สอจ.76 จังหวัด.pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณในภาพรวมของ สอจ.76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563

pdf รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณรอบ3เดือน

By 57 download

Download (pdf, 6.39 MB)

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 3 เดือน.pdf

spreadsheet แผน/ผลการปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 27 download

Download (xlsx, 106 KB)

แบบฟอร์มแผน ผล iPlan ปี 63 (เม.ย.-มิ.ย.63).xlsx

แผน/ผลการปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน ตุลาคม 2562- มิถุนายน 2563