folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

Documents

spreadsheet ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 10 download

Download (xlsx, 41 KB)

EB10(2) ผล.xlsx

pdf รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้งบประมาณรอบ3เดือน

By 39 download

Download (pdf, 6.39 MB)

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 3 เดือน.pdf

spreadsheet แผน/ผลการปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 9 download

Download (xlsx, 106 KB)

แบบฟอร์มแผน ผล iPlan ปี 63 (เม.ย.-มิ.ย.63).xlsx

แผน/ผลการปฎิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เดือน ตุลาคม 2562- มิถุนายน 2563