folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 46 download

pdf รายงานสรุปผลภาพรวมเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)

By 51 download

Download (pdf, 1.11 MB)

สรุปรายงานเรื่องร้องเรียน.pdf

pdf แบบรายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริตเดือนตุลาคม2562-มีนาคม2563

By 57 download