folder มาตรการ

Documents

pdf คำสั่งที่16แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารทุจริต

By 72 download

Download (pdf, 473 KB)

คำสั่ง16บริหารทุจริต.pdf

pdf คำสั่งที่17แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

By 64 download

Download (pdf, 1.03 MB)

คำสั่ง17เผยแพร่เว็บไซต์.pdf

pdf คำสั่งที่3/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

By 10 download

Download (pdf, 1.08 MB)

คำสั่งที่3-2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf

คำสั่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ที่3/2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนของบุคลากรสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย

pdf ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เช่ารถยนต์)

By 56 download

pdf มาตรการป้องกันการรับสินบน

By 58 download

pdf รายงานการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ไตรมาสที่1/2563

By 60 download

Download (pdf, 300 KB)

EB1(3)ไตรมาส1.pdf

pdf รายงานการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ไตรมาสที่2/2563

By 49 download

Download (pdf, 434 KB)

แบบรายงานผลการนำข้อมูลขึ้นเวปไซต์ไตรมาส2.pdf

pdf รายงานการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็ปไซต์ไตรมาสที่3/2563

By 41 download

Download (pdf, 474 KB)

EB1(3)ไตรมาส3.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต

By 62 download

Download (pdf, 472 KB)

มาตรการบริหารความเสี่ยงการทุจริตขึ้นเวป.pdf