folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf คู่มือมาตรฐานจัดการเรื่องร้องเรียน

By 29 download

Download (pdf, 404 KB)

คู่มือมาตรฐานปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนสอจ.หนองคาย.pdf

pdf สรุปผลรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

By 15 download