ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. สร้างองค์ความรู้ภายในองค์กรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสร้างค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน

เป้าประสงค์

  1. บุคลากรในองค์กรมีข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ
  2. บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีจิตสำนึกเกี่ยวกับค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงานที่ดี 

ตัวชี้วัด

  1. มีศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
  2. บุคลากรได้รับการพัฒนาและปรับทัศนคติตามค่านิยม สอจ.

กลยุทธ์

  1. รวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ องค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
  2. การสร้างทีมงานให้มีศักยภาพ