วิสัยทัศน์

"ยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"