วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปอย่างมี  ประสิทธิภาพ"