โครงสร้างองค์กร

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 • 1  รวบรวม  ศึกษาวิเคราะห์  เสนอแนะและประสานการจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมใน ระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวง  กรม และจังหวัด 
 • 2  ประสานและจัดทำแผนงาน  โครงการ  แผนปฏิบัติงาน  และคำของบประมาณ  ในความรับผิดชอบ  ของ  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน                              
 • 3  ประสานการดำเนินงานตามกฎหมาย ว่าด้วยอ้อยและน้ำตาลทราย
 • 4  บริหารงานทั่วไป  ประชาสัมพันธ์  และข้อมูลสารสนเทศ                                                 
 • 5  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย  

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม

 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 • 1. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน
 • 2. ออกเยี่ยมพบปะผู้ประกอบการเพื่อศึกษา สำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพอุตสาหกรรม 
 • 3. ให้คำปรึกษาแนะนำในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจรวมทั้งผู้ประกอบการทุกประเภทการผลิตในจังหวัด
 • 4. ให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในจังหวัด
 • 5. การดำเนินงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 • 6.ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง
 • 7.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 

กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

 •  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 • 1. กำกับ  ควบคุม  ดูแล  และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน  กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการ  เพื่อการลงทุนกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ภายในเขตจังหวัด
 • 2. ส่งเสริม  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของโรงงาน
 • 3. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศด้านโรงงานอุตสาหกรรม
 • 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย 

กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 • มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
 • 1. กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่   กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่  กฎหมายว่าด้วยการ
 •  ควบคุมแร่ดีบุก  กฎหมายว่าด้วยโรงงานเฉพาะในส่วนโรงงานโม่  บด  หรือ ย่อยหิน การทำเกลือสินเธาว์ การสูบน้ำเกลือจากใต้ดิน และ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ 
 • 2. ส่งเสริม  และพัฒนาการทำเหมืองแร่  แต่งแร่  และการประกอบโลหะกรรม
 • 3. ส่งเสริม  ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำเหมืองแร่  แต่งแร่   และการประกอบโลหะกรรม
 • 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น   ในความรับผิดชอบของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย