พันธกิจ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น
  2. ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรม ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม