พันธกิจ

  1. กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค
  2. จัดทำแผนเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมทั้งประเมินผล การดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
  3. ปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย