รมต.สุริยะฯ  เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกรอบแนวนโยบายในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

25 ม.ค 2563

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกรอบแนวนโยบายในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงอุตสาหกรรม และนางชวนชม กิจพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังนี้ 1) การผลักดันภาคเกษตรเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม (Agricultural Industry) 2) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve)  3) การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการไปสู่ 4.0 (SME 4.0)  4) การส่งเสริมภาคการผลิตไปสู่ 4.0 (Factory 4.0)  5) การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ (Investment Promotion) และ 6) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกระทรวง (MOI Transformation)  ซึ่งทั้งหมดนี้ได้พิจารณาถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศและนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม #prmoi