วันพุธ, 24 มิถุนายน 2563 09:28

การจ่ายเงินประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม งวดที่ 7-9 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 16 (หากตรงวันหยุดให้เลื่อนจ่ายเร็วขึ้น) ปริมาณผลปาล์มที่ใช้คำนวณเงินชดเชยส่วนต่างเฉลี่ยที่ 242.17 กิโลกรัมต่อไร่ต่องวด

การจ่ายเงินประกันรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม งวดที่ 7-9 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 16 (หากตรงวันหยุดให้เลื่อนจ่ายเร็วขึ้น) ปริมาณผลปาล์มที่ใช้คำนวณเงินชดเชยส่วนต่างเฉลี่ยที่ 242.17 กิโลกรัมต่อไร่ต่องวด