วันจันทร์, 28 กันยายน 2563 14:12

ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์รายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ตั้งแต่งวดที่ 10 ถึงงวดที่ 13

รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้้ามันต่อเนื่อง ส้าหรับ การจ่ายเงินตั้งแต่งวดที่ 10 ถึงงวดที่ 13 ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย ที่กิโลกรัมละ 4 บาท กับราคาตลาดอ้างอิงให้แก่เกษตรกร โดยจ่ายทุกวันที่ 15 (หากตรงวันหยุด เลื่อนจ่ายเร็วขึ้น) เริ่มงวดที่ 10 ในวันที่ 15 กันยายน 2563