วันจันทร์, 28 กันยายน 2563 14:20

ประกาศคณะอนุกรมการกำกับดูแลและกำหนดกณฑ์กลงอ้างอิงโครงการประกันรายได้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๒/๖ต (งวตที่ ๑๑)

ประกาศคณะอนุกรมการกำกับดูแลและกำหนดกณฑ์กลงอ้างอิงโครงการประกันรายได้

เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางองอิงและการชดเชยสวนต่งราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี ๒๕๖๒/๖ต (งวตที่ ๑๑)