วันพุธ, 30 กันยายน 2563 16:27

การปิดและปลดประกาศผู้ชนะเสนอราคา บันทึกจ้างเหมาบุคคลธรรมดางบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง