วันพุธ, 30 กันยายน 2563 10:43

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนันสนุน ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 1 คน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม