วันพฤหัสบดี, 29 กันยายน 2559 16:42

ราคากลางการจ้างเหมาบริการ ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในภูมิภาค

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุน ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในภูมิภาค  จำนวน 2 คน