วันศุกร์, 30 กันยายน 2559 16:38

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ภายใต้ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด