วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2560 14:07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้)